Thomas Jordan

Publikationer


Publikationer

Här finns främst publikationer som jag är författare eller medförfattare till som inte riktigt passar in på mina andra hemsidor. Engelskspråkiga texter finns i stället här:
www.perspectus.se/tjordan
Svenskspråkiga texter om konflikter finns företrädesvis här:
arbetsplatskonflikt.av.gu.se
Min fulla publikationslista finns här, om någon skulle vara intresserad . . .

Nyare skrifter

De 23 färdigheterna och kvaliteterna i ramverket Inner Development Goals
I denna skrift beskrivs lite mer utförligt innebörden i de 23 färdigheter och kvaliteter som ingår i ramverket Inner Development Goals. Kärnan i skriften är helt enkelt översättningar av de beskrivningar som finns i den mer utförliga rapporten efter första fasen av IDG-projektet, som endast finns på engelska.

Åtta medlingsmetoder för arbetsplatskonflikter
Här presenteras kortfattat åtta olika metoder för medling i arbetsplatskonflikter

Metoder för att hantera svårlösta lokala och regionala samhällskonflikter: En kunskapsöversikt
Denna skrift skrevs 2011 av mig, Bernard LeRoux och Daniel Andersson på uppdrag av medborgardialogprojektet vid dåvarande Sveriges Kommuner och Landsting. Den utgjorde då ett arbetsmaterial inom SKL (sedermera förstås SKR) och kan först nu spridas fritt. Den ger en översikt över beprövad metodik för att hantera konfliktfyllda frågor som berör olikartade aktörer på lokal och regional nivå, t.ex. engagerade medborgare, förvaltning och politiker. Den blir också första skriften i min egen nystartade skriftserie.

Integrationsfrämjande genom dialog. Praktiker och förändringsteorier i sex verksamheter
Denna skrift är relevant främst för personer som arbetar med att leda dialoger i grupper där deltagarna har olika bakgrund och perspektiv. Den rapporterar lärdomar från ett forskningsprojekt om hur verksamhetsledare i sex verksamheter som arbetar för integration med någon typ av dialogansats. Skriften beskriver bland annat ett stort antal praktiker (förhållningssätt och aktiviteter) som verksamhetsledarna använder för att bygga förtroendefulla relationer, skapa ett öppet dialogklimat och främja deltagarnas reflektion, växande och färdighetsutveckling.

Utredningar av kränkande särbehandling i arbetslivet. En explorativ empirisk studie av 81 fall.
Detta är en studie som bidrar med kunskap om hur olika scenarier det kan finnas när en anställd anmäler att han eller hon är utsatt för kränkande särbehandling. Skriften riktar sig till alla som är intresserada av mobbning/kränkande särbehandling i arbetslivet, men alldeles särskilt till de som har ansvar för att hantera ärenden.

Konfliktkunskap för rovdjursförvaltningen
Denna skrift gjordes på uppdrag av Naturvårdsverket 2015 och riktar sig främst till läsare som har anledning att intressera sig för hur vi i svenska samhället kan hantera de konflikter som finns kring vargarna och andra rovdjur.

Deliberative methods for complex issues: A typology of functions that may need scaffolding
Denna artikel handlar om metoder för komplexa frågor, med särskilt fokus på vilka funktioner dessa metoder fyller. Artikeln är av stort praktiskt värde särskilt för processledare/facilitatorer. Den kan leda till ökad skicklighet att välja och anpassa metodik för att leda grupper som har i uppdrag att utveckla strategier och lösningar i komplexa frågor.

Att mobilisera boende i invandrartäta storstadsförorter. Hyresgästföreningen Västra Sveriges projektarbete i Hjällbo 1998-2011
Huvudförfattare: Anna Tiger. En som jag själv tycker mycket viktig studie av hur integrationsarbete kan gå till i svenska förorter med en stor andel boende som kommer från helt andra sorters samhällen än det svenska.

The spectrum of responses to complex societal issues: Reflections on seven years of empirical inquiry
Artikel skriven tillsammans med Pia Andersson och Helena Ringnér, publicerad i Integral Review, vol 9:1, 2013. Artikeln sammanfattar många lärdomar från en rad empiriska studier vi gjort av bl.a. förändringsagenter och processledning i komplexa frågor.

Fanzingo - Entreprenör i samhällsförändringsarbete: Från krigare till barnmorska
Denna fallstudie, vars huvudförfattare är Anneline Sander, berättar ingående om ett initiativ som tar sig för en angelägen samhällsfråga, nämligen vilka som får möjlighet att berätta sina berättelser i svenska radio och TV. Den berör många intressanta teman, inte minst vad gäller samhällsentreprenörers egen utveckling över tid. Publicerad 2011.

Skillful Engagement with Wicked Issues: A Framework for Analysing the Meaning-Making Structures of Societal Change Agents
Artikel publicerad i Integral Review, vol 10:2, 2011. Intressant för de som vill få en djupare förståelse för vuxenutveckling.

Forskningsrapporter och andra studier

Att hantera de svårlösta samhällsfrågorna
Jag brukar kalla den lilla skrift för "pamfletten," den är till för att förmedla förståelse för de utmaningar som komplexa samhällsfrågor ställer oss inför, samt insikt i vad vi (=samhället) behöver bli bättre på. Med Pia Andersson. Tryggare och Mänskligare Göteborg, 2010.

Fritidsgården – En plats för samhällsbyggande. Reflektioner kring Mixgården i Hammarkullen (extern länk)
Detta är mer eller mindre en manual för hur man kan arbeta med ungdomar på ett mycket klokt sätt. Huvudförfattare: Pia Andersson. Tryggare och Mänskligare Göteborg, 2007.

Samhällsbyggets hustomtar. Förändringsagenter i den svenska säkerhetssektorn
Krisberedskapsmyndigheten hade godheten att finansiera ett projekt som jag länge velat göra: tillämpa vuxenutvecklingspsykologi på studiet av förändringsarbete. Rapporten publicerades 2006.

Tryggare och mänskligare Göteborg (extern länk)
Denna skrift har mycket större allmän relevans än man kan tro. Den beskriver intressanta sätt att se på och arbeta frågor kring trygghet, säkerhet och brottsförebyggande i samhället. Publicerad av Tryggare och Mänskligare Göteborg, 2006.

Är den inre säkerheten hållbar?
Denna forskningsrapport handlar om hur vi tänker om en av de riktigt stora frågorna: Hur upprätthåller vi ett människovärdigt samhälle? Projektet finansierades av Överstyrelsen för Civil Beredskap och gavs ut av Krisberedskapsmyndigheten 2003.

Göteborg lär sig samverka om svårlösta frågor. Ung Kultur 116 och Trygg, vacker stads klotter/graffitistrategi
Att åstadkomma samverkan mellan aktörer med väldigt olika perspektiv är en svår uppgift. Denna ingående fallstudie diskuterar bl.a. vilka problem man möter och vilka färdigheter och andra förutsättningar som behövs. Huvudförfattare: Anneline Sander. Ung Kultur 116, 2009.

Att varsebli, tolka och hantera konflikter på arbetsplatsen
Publicerad som arbetsrapport vid Centrum för arbetsvetenskap, Göteborgs universitet, i mars 2001. Medförfattare: Titti Lundin.

Föreställningsvärldar i svensk försvarspolitik
I denna forskningsrapport analyserade jag hur ett urval politiker, tjänstemän, militärer och andra egentligen tänker om svensk försvarspolitik i bredaste mening. Jag identifierade bl.a. tio olika typer av säkerhetspolitiska föreställningsvärldar. Publicerades av ÖCB i mars 2001.

Structures of geopolitical reasoning - Outline of a constructive-developmental approach
Detta är en skiss av hur kognitiv utvecklingspsykologi kan användas för att empiriskt studera geopolitiskt tänkande, t.ex. hur parter i etniska konflikter föreställer sig världen. Jag går igenom flera relevanta teoretiska modeller, samt diskuterar olika typer av metoder för empirisk forskning. Från 1998.

Constructions of 'development' in local Third World communities
Detta är en skiss till en forskningsstrategi för att studera hur medlemmar av samhällen i tredje världen tänker om begreppet utveckling. Från 1998.

Mot ett ‘upplyst’ totalförsvar? Bakgrund, begrepp och frågeställningar
Med Titti Lundin. En rätt skojig liten förstudie om svensk försvarspolitik ur ett kognitivt utvecklingsperspektiv. Från 1998.


Pedagogik, lärande och vetenskapligt hantverk

Vad ska man lära sig på universitetet?
Denna lilla artikel är skriven för studenter på grundnivå, och handlar om vad det är för slags kunskaper och färdigheter man förväntas tillägna sig på universitetet.

Forskarutbildningskurs: Att skriva vetenskapliga artiklar
Denna lilla rapport visar hur man kan lägga upp en forskarutbildningskurs om konsten att skriva vetenskapliga artiklar. Kursens uppläggning innefattar bl.a. aktionslärandegrupper och en fiktiv redaktionell behandling av deltagarnas artikelmanuskript.

Kvalitetsutveckling av högre seminarier
Här ges förslag på hur de seminarier som hålls för doktorander och forskare vid universitetsinstitutioner kan förbättras.

Muntlig redovisning
Dessa två sidor med tips kring hur man genomför en muntlig föredragning skrev jag 1994 för studenterna på kursmomentet Branschanalys i ekonomisk geografi. De allra flesta av tipsen är dock relevanta för alla typer av muntliga framställningar.

Från min tid som ekonomgeograf

Intra-industry trade - An in-depth study of Swedish pump trade
Denna studie är nog främst av intresse för nationalekonomer med inriktning på utrikeshandel. Den presenterar en detaljerad fallstudie av inombranschhandel och dess olika orsaker. En förkortad version av denna studie har publicerats i Weltwirtschaftliches Archiv.

Internationell specialisering som historiskt förlopp. Den svenska centrifugalpumpindustrin 1860-1994
Kanske ingen kioskvältare direkt. Den var kul att göra – då. Intressant främst för forskare intresserade av internationell specialisering.

Nyttan av territorialitet i konflikter
Medan jag var kvar på Kulturgeografiska institutionen, Göteborgs universitet, gjorde jag en del försök att förena mina intressen för psykologi med geografiämnet. Det fanns dock inte någon läsekrets för denna typ av perspektiv, så jag lämnade så småningom geografin helt och hållet.

Medvetandestrukturer i geografiämnet
Denna artikel publicerades i Nordisk Samhällsgeografisk Tidskrift, nr. 24, 1997. Den är faktiskt inte så dum, t.ex. så finns en lätt tillgänglig introduktion till Robert Kegans jagutvecklingsteori här.

 

Tillbaka till startsidan