Thomas Jordan,
forskare och lärare vid
Göteborgs universitet

 

Coaching – Personlig handledning för utveckling

Coaching är ett effektivt och individuellt anpassat sätt att utvecklas som ledare och person. Du träffar regelbundet en coach och samtalar och reflekterar med denne över det som är angeläget för dig i din yrkesroll och livssituation. Arbetet kan inriktas på hanteringen av konkreta problem och uppgifter, men syftar alltid till att utveckla insikter och färdigheter som är värdefulla i ett helhetsperspektiv.

 

Hur vi arbetar

Coaching bygger på en förtroendefull relation och sätter klientens behov och önskemål i centrum. Jag har inte en färdig målbild av vad som ska göras och vad resultatet ska bli. Det är du som en unik person som står i centrum och det är du och de frågor och dilemman du har som är utgångspunkten för arbetet. Processen kommer säkert att leda till omvärderingar av vad du ser som viktigt och självklart, men ingen av oss vet i förväg i vilken riktning processen går. Jag arbetar inte med att diagnosticera dig enligt någon enkel modell över personlighetstyper eller utvecklingsfaser. Jag är intresserad av dig och hur du ser på dina uppgifter och på dig själv.

Min roll är att assistera dig i arbetet med att klargöra och utveckla vad du vill och önskar, att utveckla din insikt i hur den situation du befinner dig i fungerar och att stärka de färdigheter du behöver för att kunna uträtta det du vill kunna uträtta. Du väljer själv i vilken mån du vill fokusera på konkreta problem och i vilken mån du vill arbeta med din personliga utveckling som människa och ledare. Jag har en bred repertoar av kunskaper, frågor, metoder och tekniker som gör det möjligt att ta fram just det som passar in i den situation och fas vi befinner oss i.

Arbetet inleds med att vi lär känna varandra och enas om en preliminär inriktning på samarbetet. Därefter används aktuella problem och dilemman som utgångspunkter för arbete med insikt, problemlösning, lärande och färdighetsutveckling. Vi träffas i de former och med den frekvens som passar dig bäst. Normalt börjar vi med ett tvåtimmarspass och fortsätter därefter med arbetspass om 1-1 1/2 timma varannan eller var tredje vecka. Om det behövs kan vi lägga in särskilda arbetspass för att arbeta med särskilda teman och metoder. Det är också möjligt att utföra delar av coachingen via e-post. Fördelar med detta arbetssätt är stor flexibilitet i tidsanvändning och möjligheten att reflektera över och skriva om speciella frågor i omgångar.

Det gemensamma arbetet kan, om vi båda gör ett bra jobb, leda till en stärkt förmåga att konstruktivt påverka och gestalta skeenden inom det egna arbetsfältet. Det kan också innebära en djupgående förändring av hur du upplever dig själv och din roll och synliggöra nya dimensioner för meningsfull och tillfredställande verksamhet.

 

Vem är Thomas Jordan?

Jag har i botten en gedigen samhällsvetenskaplig utbildning. Min akademiska grundexamen är internationell ekonom. Jag har doktorerat i ämnet ekonomisk geografi, där min specialitet var internationell branschanalys, d.v.s. förståelsen av hur olika branscher fungerar. Jag har undervisat i ämnena ekonomisk geografi och internationella relationer vid Göteborgs universitet mellan 1985 och 1999. Jag är också docent, vilket innebär att jag är behörig att handleda forskarstuderande.

Parallellt med arbetet inom det samhällsvetenskapliga området började jag i mitten av 1980-talet seriöst studera psykologi, särskilt vad gäller utveckling och mognad i vuxenlivet. 1993 var jag kursansvarig vid starten av kursen Konfliktlösning vid Göteborgs universitet. Sedan 1995 är mitt huvudsakliga område för forskning och undervisning konflikthantering, särskilt hur skillnader i människors föreställningsvärldar leder till skillnader i deras sätt att hantera konflikter. Jag har också arbetat med buddhistisk filosofi och psykologi.

Jag har inom ramen för en rad forskningsprojekt genomfört ett stort antal intervjuer med människor från olika områden i samhället. Dessa har handlat om frågeställningar som har varit personligen viktiga för deltagarna, i synnerhet vad gäller forskningen om arbetsplatskonflikter. Intervjuerna har många gånger visat sig ha en kraftfull verkan för deltagarna, både i form av djupare insikt och större medvetenhet och i form av en närmast terapeutisk bearbetning av smärtsamma upplevelser. Erfarenheterna från dessa möten har lärt mig mycket som jag har nytta av i handledningsarbetet.

Jag har vid sidan av min akademiska verksamhet också arbetat som konsult i arbetsplatskonflikter samt som föredragshållare och seminarieledare i ledarskapsfrågor och konflikthantering. Stora delar av det jag lärt mig har jag gjort tillgängligt för allmänheten i pedagogisk form på webbplatsen ”Arbetsplatskonflikt” (URL: arbetsplatskonflikt.av.gu.se)

 

Vad jag kan

Jag har samlat på mig omfattande kunskaper i vuxenlivets psykologi och utvecklingsmönster, konflikthantering och vetenskaplig teori och metod. Bland de färdigheter jag utvecklat finns:
– En ovanligt väl utvecklad förmåga att sätta mig in i hur andra människor tänker, känner och reagerar. Denna förmåga är värdefull för att kunna kommunicera effektivt även när det finns stora skillnader i föreställningsvärldar.
– En god pedagogisk förmåga, d.v.s. förmåga att presentera komplex kunskap på ett lättbegripligt och intressant sätt. Jag kan skapa kontakt och uppmärksamhet i enskilda samtalsituationer och i större grupper.
– En starkt utpräglad analytisk förmåga, i synnerhet att identifiera och klargöra komplexa orsakssammanhang bakom enskilda händelser och förhållanden. En sådan insikt är nyckeln till att göra goda bedömningar av möjliga framtida konsekvenser av olika handlingsalternativ.
– En god förmåga att lyssna. Jag är inte rädd för andras (eller mina egna) känslor och jag kan lyssna med sympati och utan fördömanden även på det som är obehagligt och pinsamt.

 

Mina värden

Min egen drivkraft är att efter förmåga bidra till utvecklingsprocesser som stärker ett människovärdigt samhälle präglat av respekt, äkthet och möjlighet och frihet för individer att gestalta meningsfulla livsvägar för sig själva och andra. Jag ser arbetet med att utveckla större medvetenhet, självinsikt och förståelse av komplexitet som ett avgörande bidrag till ett bättre samhälle i det lilla och det stora.

De kvaliteter som psykologen Carl Rogers identifierade som avgörande för mognad och utveckling i terapeutiska samtal är viktiga för mig också i detta sammanhang:
1. Acceptans: att acceptera och respektera den andra personen som han eller hon är, utan att döma.
2. Autenticitet: att vara ärlig och äkta i sina reaktioner. Äktheten gör det lättare för klienten att själv vara ärlig och äkta i sitt umgänge med sig själv.
3. Empati: att ha förmåga att sätta sig in i vad den andre upplever och kunna förmedla att den andres upplevelse blivit uppfattad och accepterad.

Jag ser givetvis tystnadsplikt kring känslig information som en absolut förutsättning för att jag ska kunna göra ett gott arbete.

Min lojalitet gäller goda helhetslösningar snarare än enskilda individers, gruppers eller organisationers särintressen. Det betyder att jag inte tillåter att jag görs till ett verktyg för ändamål som inte tjänar goda syften. Om en situation skulle uppstå där mina etiska värden utmanas kommer jag att säga detta och klargöra var mina gränser går.

 

Direktkontakt

Om du vill höra dig för med mig om förutsättningarna för ett samarbete är du välkommen att kontakta mig.
E-post: thomas.jordan@perspectus.se
Telefon universitetet: 031-786 5663
Mobiltelefon: 072-200 6710